NAPISZ

prawo

OPISZ SWÓJ PROBLEM I PODAJ ADRES E-MAIL.

OFERTA

Pomoc prawna obejmuje

porada-prawna

porady• pisma procesowe • umowy • podania• Prawo rodzinne i opiekuńcze • Prawo cywilne • Prawo spadkowe • Prawo pracy • Prawo karne • Prawo administracyjne • prawo handlowe • prawo budowlane • innePodział majątku

Do rozwodu doszło ze względu na alkoholizm i długotrwałe bezrobocie
byłego męża. Poza nielicznymi wyjątkami sama opłacałam czynsz, gaz, prąd, telewizję i utrzymywałam dzieci. Wkrótce dwójka poszła na
studia
Wzięłam kredyt, żeby im pomóc.
Mieszkanie z byłym mężem jest bardzo uciążliwe. Chciałabym się z
nim
dogadać w sprawie podziału mieszkania. Proszę powiedzieć, co w takich

negocjacjach można brać pod uwagę? Na pewno opłaty mieszkaniowe od
dnia rozwodu. Czy w takich negocjacjach mogę uwzględnić sumy za
edukację dzieci na studiach? Uzbierała się z tego duża kwota.
Jakie rozwiązanie Państwo sugerowalibyście jako najlepsze? Podział
prawniczy czy u notariusza? Jakie to są sumy ?
Liczę na Państwa pomoc jako że sytuacja moja trwa już bardzo długo i

chciałabym ją unormować.
Liczę również na pomoc i zrozumienie.

Kwestie dotyczące majątku wspólnego reguluje ustawa kodeks rodzinny i
opiekuńczy (kro). Zgodnie z art. 31 § 1 z chwilą zawarcia małżeństwa
powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa
(wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie
jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek
wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową
należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Zgodnie z § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności
zarobkowej każdego z małżonków,
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego
każdego z małżonków,
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu
emerytalnego każdego z małżonków.
Jest to zatem wyliczenie przykładowe, gdyż użyto sformułowania „W
szczególności”.

Natomiast w art. 33 kro określono w sposób enumeratywny (zamknięty)
katalog takich rzeczy które stanowią majątek osobisty. Oznacza to, że
to co nie mieści się w tym katalogu z art. 33 kro - jest wspólne zgodnie
z art. 31 kro.

Art. 33 kro stanowi:
„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności
ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub
darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej
podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania
osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała
lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu
małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do
pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub
zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu
innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste
osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej
oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku
osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Wskazane zasady regulujące Wasz ustrój majątkowy zostały przez Was
zlikwidowane na mocy wyroku rozwodowego 5 lat temu. Od tego momentu
powstał stan taki, iż wszystko to co każdy z was zarobi lub zakupi jest
tylko jego, a wszystkie długi jakie zaciągnie są tez tylko jego.
Tak, jak do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego istniała
pomiędzy wami współwłasność łączną – tak długo niemożliwe
było przez was rozporządzanie swoim udziałem w majątku wspólnym.
Sprzedaż tego majątku była możliwa tylko jednocześnie gdy oboje się
na to zgodziliście. Tak samo egzekucja z tego majątku nie mogła być
prowadzona gdy dłużnikiem był tylko jeden z małżonków.

Od momentu rozwodu powstała między wami rozdzielność majątkowa. Ona
spowodowała iż w zakresie majątku który wcześniej został nabyty w
małżeństwie powstała między wami współwłasność ułamkowa co do
tych przedmiotów które nabyliście w małżeństwie w miejsce
istniejącej poprzednio współwłasności łącznej. Od czasu zawarcia
małżeństwa (zgodnie z zasadami wskazanymi na wstępie) każda nabyta
rzecz choćby przez jednego z was weszła do majątku wspólnego. Wyjątek
to te składniki które zostały nabyte w myśl art. 33 kro – też
opisywanego na wstępie.

Istniejąca teraz współwłasność w częściach ułamkowych umożliwia
Pani podział. jest on możliwy na 2 sposoby:
Pierwszy sposób to skorzystanie z notarialnej umowy o podziale majątku.
taka umowa musi być jednak efektem zgodnych oświadczeń woli obu stron
umowy. Tym samym podział prowadzony w ten sposób jest możliwy tylko
zatem jako zgodny. Zgoda byłego męża musi obejmować zarówno:
- wartość majątku wspólnego
- skład majątku wspólnego
- sposób podziału
Spór co do choćby jednej z tych kwestii powoduje iż nie ma zgody a
więc notariusz nie sporządzi umowy.

Zaletą podziału notarialnego jest czas bo można to załatwić jednego
dnia (oczywiście wczesniej gromadząc żądane przez notariusza dokumenty
dotyczące rozwodu i majątku wspólnego). Nie potrzeba też biegłego
rzeczoznawcy bo notariusz opiera się na waszym oświadczeniu co do
wartości majątku. Przesyła jednak akt notarialny umowy do Urzędu
Skarbowego i jak za bardzo będzie zaniżona wartość mieszkania to US
może w ciągu 5 lat wszcząć postępowanie karnoskarbowe.
Wadą podziału notarialnego jest koszt. Taksa notarialna (wynagrodzenie
notariusza) wynosi 1010 zł od pierwszych 60 000 zł wartości umowy oraz
0,4% od nadwyżki. np. jak mieszkanie warte 260 000 zł to taksa notarialna
wynosi 1010 zł + 800 zł = 1810 zł. Do kwoty tej należy doliczyć VAT
22% oraz opłatę za wpis prawa w księdze wieczystej lub za założenie
księgi wieczystej (70 zł).
Drugi sposób podziału to podział sądowy w postępowaniu przed sądem
rejonowym.
Jeżeli chodzi o podział majątku wspólnego dorobkowego małżeńskiego
w drodze sądowej to prowadzi go sąd rejonowy w wydziale cywilnym bez
względu na wartość dzielonego majątku. Właściwy jest zawsze sąd
miejsca położenia mieszkania (Zgodnie z art. 566 Kodeksu postępowania
cywilnego, w sprawie o podziale majątku wspólnego rozstrzyga sąd miejsca
położenia majątku, a jeżeli jeden z małżonków zmarł - sąd spadku.
)

We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki
majątku, podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa
własności. Przede wszystkim do wniosku należy dołączyć odpis z
księgi wieczystej, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość.

W przypadku rzeczy ruchomych sądy w zasadzie nie wymagają specjalnych
dokumentów. Jeżeli jednak dojdzie do sporu między małżonkami,
konieczne będzie przedstawienie dowodów na poparcie swoich racji. Bardzo
popularnym środkiem dowodowym przy podziale majątku ruchomego jest
przesłuchanie świadków, wskazanych przez małżonków.

Wraz ze wnioskiem o podział majątku należy sądowi przedstawić
dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok
rozwodowy, małżeńską umowę majątkową (w formie notarialnej), wyrok
sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa. U
was to wyrok rozwodowy z klauzulą prawomocności.

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala w tym
postępowaniu sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień
ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych
z daty podziału.
To oznacza iz przedmiotem podziału będzie mieszkanie w takim stanie
fizycznym – jaki istniał w chwili uprawomocnienia wyroku rozwodowego
(czyli 5 lat temu). Ten stan zostanie wyceniony przez biegłego – ALE
WEDLE AKTUALNYCH CEN (z chwili orzekania przez sąd działowy).

Podział majątku wspólnego może nastąpić przez:
• podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) – dotyczy głównie
nieruchomości gruntowych i budynkowych, a niemożliwy przy mieszkaniach
(nieruchomościach lokalowych).
• przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność
– plus obowiązek spłaty na rzecz drugiego małżonka,
• sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Podejmując decyzję o wyborze jednego ze sposobów podziału majątku,
sąd przede wszystkim uwzględnia sposób podziału zgłoszony na zgodny
wniosek małżonków, nawet jeśli okoliczności sprawy przemawiają za
innym sposobem. Sąd dokonuje podziału majątku według własnego
przekonania dopiero wówczas, gdy zainteresowani nie potrafią dojść w
tym względzie do porozumienia.

Kwestie podziału majątku reguluje przepis art. 43. § 1 kro:
„ Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
§ 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać,
ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z
uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do
powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim
żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o
unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie
separacji.
§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się
do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej
pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.”

Z treści tego przepisu wynika, iż zasadą jest, że małżonkowie mają
RÓWNE udziały w majątku wspólnym. Dopiero ustalenie, że któreś z
nich nie przyczyniało się w sposób należyty do powstania
(powiększania) majątku może dać sądowi podstawę do nierównego
ustalenia udziałów w majątku wspólnym.
Skoro rozwód zapadł z winy alkoholizmu i lenistwa męża to doradzałbym
w oparciu o ten art. 43 kro domagać się aby podział majątku nastąpił
nie po połowie, ale dla Pani większy udział. W tym zakresie pomocne
mogą być bardzo zeznania dzieci.

Przed ustaleniem jednak masy podziałowej sąd musi ustalić co do niej
wchodzi, albo co ją obciążą. Reguluje to art. 45 kro:
„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i
nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z
wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe
przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które
poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można
żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia
potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania
wspólności.
§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże
sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.


Chodzi tu o zwrot Pani nakładów z majątku osobistego na majątek
wspólny. To będzie miało miejsce gdy te nakłady czyniła Pani po
rozwodzie na majątek wspólny, albo w małżeństwie (ale za środki
pochodzące z majątku odrębnego – w myśl art. 33 kro).
Nakłady te to na pewno koszty utrzymania wspólnego mieszkania po
rozwodzie!

Natomiast nie Mozę tutaj pani odliczyć wydatków na dzieci – bo
przepis mówi o zwrocie nakładów z majątku osobistego na majątek
wspólny. Dzieci nie są majątkiem (rzeczami) wiec wydatki na nie - nie
mogą tutaj zostać odliczone od masy podziałowej.

Podział sadowy może być zgodny i wówczas oplata wynosi 300 zł i nie
ma potrzeby powoływania biegłego sądowego – wiec gdyby była zgoda z
mężem to taki podział jest tańszy od notarialnego. Podział sądowy
jest także możliwy gdy nie ma zgody z mężem. Jeśli podział jest
niezgodny to opłata sądowa wynosi 1000 zł (art. 37 ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych) oraz konieczna jest wycena majątku przez
biegłego rzeczoznawcę majątkowego – koszt ok. 2000 zł. W
postępowaniu sądowym o podział można wnosić o zwolnienie od kosztów
sądowych (przed rozpoczęciem sprawy, aby nie płacić opłaty za
wniesienie sprawy, albo tylko z samych biegłych- to wtedy później).

Reasumując –
podział notarialny jest szybki, kosztowny i wymaga zgody byłego męża
co do wszystkich postanowień tego działu.
Podział sądowy jest możliwy jako zgodny (jest tani wówczas), albo jako
niezgodny (gdy nie dogada się Pani z byłym mężem).


pozdrawiam,
Marek Strzelecki
www.porada-prawna24.pl


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 1.07
1,187,219 Unikalnych wizyt