NAPISZ

prawo

OPISZ SWÓJ PROBLEM I PODAJ ADRES E-MAIL.

OFERTA

Pomoc prawna obejmuje

porada-prawna

porady• pisma procesowe • umowy • podania• Prawo rodzinne i opiekuńcze • Prawo cywilne • Prawo spadkowe • Prawo pracy • Prawo karne • Prawo administracyjne • prawo handlowe • prawo budowlane • innePodział majątku


Jeżeli sprzedam udziały z emisji A ( które posiadałam na dzień
orzeczenia rozdzielności) czy wtedy do podziału będzie wyłącznie
kwota uzyskana z tej transakcji? Czy taka transakcja dokonana aktem
notarialnym będzie możliwa do podważenia jeżeli cena będzie
oscylować wokół innych dokonywanych transakcji tymi udziałami?
Jeżeli nie sprzedam to w jaki sposób Sąd będzie wyceniał ich
wartość?
Czy wystarczy rozgraniczenie rodzaju udziałów ze względu na emisję?
Ponieważ w każdym przypadku cena emisyjna była identyczna.
Do podziału jest również dom wraz z zabudowaniami. Obecnie w domu
tym mieszka były mąż. Jak będzie oceniania wartość tej
nieruchomości
oraz co będzie jeżeli żadne ze stron nie będzie chciało lub mogło
spłacić drugiej strony? Czy sąd nakaże sprzedaż nieruchomość?


Szanowna Pani,
Kwestie dotyczące majątku wspólnego reguluje ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro). Zgodnie z art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Zgodnie z § 2 tego przepisu wskazuje iż do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Jest to zatem wyliczenie przykładowe, gdyż użyto sformułowania „W szczególności”.

Natomiast w art. 33 kro określono w sposób enumeratywny (zamknięty) katalog takich rzeczy które stanowią majątek osobisty (odrębny).
Oznacza to, że to co nie mieści się w tym katalogu z art. 33 kro – to jest wspólne - zgodnie z art. 31 kro.

Wskazany art. 33 kro stanowi:
„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Z powyższego wynika zatem iż do pani majątku osobistego należą akcje emisji B i C jako że zostały nabyte po dacie zawarcia rozdzielności majątkowej. Natomiast akcje emisji A stanowią wasz majątek wspólny – pod warunkiem że zostały nabyte za środki pieniężne które stanowiły majątek wspólny (np. z Pani wypłaty). Natomiast jeżeli kupiła Pani te akcje za środki pochodzące z majątku osobistego (katalog art. 33 pkt 1 – pkt9 ) to wówczas myśl art. 33 pkt 10 zgodnie z zasadą surogacji akcje tej emisji A stanowią też majątek odrębny (osobisty) Pani osoby.
Co do domu i zabudowań – należy wskazać że istotne jest czyją własnością jest działka którą dom jest zabudowany. jeśli działka jest wspólna to i dom jest wspólny. Jeśli np. działka jest tylko męża to Pani nie jest współwłaścicielem – a ma jedynie w czasie podziału majątku prawo żądać ZWROTU NAKŁADÓW.
Tak, jak do czasu zawarcia rozdzielności majątkowej istniała pomiędzy wami współwłasność łączną – tak długo niemożliwe było przez was rozporządzanie swoim udziałem w majątku wspólnym. Sprzedaż tego majątku była możliwa tylko jednocześnie gdy oboje się na to zgodziliście. Tak samo egzekucja z tego majątku nie mogła być prowadzona gdy dłużnikiem był tylko jeden z małżonków.
Umowa o rozdzielności majątkowej z 2002 roku spowodowała iż w zakresie majątku który wcześniej został nabyty we wspólności majątkowej, powstała między wami współwłasność ułamkowa co do tych przedmiotów które nabyliście zanim doszło do tej umowy w miejsce istniejącej poprzednio współwłasności łącznej.
Istniejąca między wami od 2002 roku współwłasność w częściach ułamkowych umożliwia podział majątku dorobkowego.
Jest on możliwy na 2 sposoby:
Pierwszy sposób to skorzystanie z notarialnej umowy o podziale majątku. taka umowa musi być jednak efektem zgodnych oświadczeń woli obu stron umowy. Tym samym podział prowadzony w ten sposób jest możliwy tylko zatem jako zgodny. Zgoda byłego męża musi obejmować zarówno:
- wartość majątku wspólnego
- skład majątku wspólnego
- sposób podziału
Spór co do choćby jednej z tych kwestii powoduje iż nie ma zgody a więc notariusz nie sporządzi umowy.

Zaletą podziału notarialnego jest czas bo można to załatwić jednego dnia (oczywiście wcześniej gromadząc żądane przez notariusza dokumenty dotyczące rozdzielności i majątku wspólnego). Nie potrzeba też biegłego rzeczoznawcy bo notariusz opiera się na waszym oświadczeniu co do wartości majątku. Przesyła jednak akt notarialny umowy do Urzędu Skarbowego i jak za bardzo będzie zaniżona wartość mieszkania to US może w ciągu 5 lat wszcząć postępowanie karnoskarbowe.
Wadą podziału notarialnego jest koszt. Taksa notarialna (wynagrodzenie notariusza) wynosi 1010 zł od pierwszych 60 000 zł wartości umowy oraz 0,4% od nadwyżki. np. jak mieszkanie warte 260 000 zł to taksa notarialna wynosi 1010 zł + 800 zł = 1810 zł. Do kwoty tej należy doliczyć VAT 22% oraz opłatę za wpis prawa w księdze wieczystej lub za założenie księgi wieczystej (70 zł).


Drugi sposób podziału to podział sądowy w postępowaniu przed sądem rejonowym.
Jeżeli chodzi o podział majątku wspólnego dorobkowego małżeńskiego w drodze sądowej to prowadzi go sąd rejonowy w wydziale cywilnym bez względu na wartość dzielonego majątku. Właściwy jest zawsze sąd miejsca położenia mieszkania (Zgodnie z art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawie o podziale majątku wspólnego rozstrzyga sąd miejsca położenia majątku. )

We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku, podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Przede wszystkim do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli tak jak u was w skład majątku wchodzi nieruchomość.

W przypadku rzeczy ruchomych sądy w zasadzie nie wymagają specjalnych dokumentów. Jeżeli jednak dojdzie do sporu między małżonkami, konieczne będzie przedstawienie dowodów na poparcie swoich racji. Bardzo popularnym środkiem dowodowym przy podziale majątku ruchomego jest przesłuchanie świadków, wskazanych przez byłych małżonków.

Wraz ze wnioskiem o podział majątku należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy, małżeńską umowę majątkową (w formie notarialnej), wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa. U was to umowa o rozdzielności majątkowej.
Teraz to co pani głownie pytała –
1) Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala w tym postępowaniu sąd.
2) Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.
To oznacza iż przedmiotem podziału będzie dom w takim stanie fizycznym – jaki istniał w chwili zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej. Ten stan zostanie wyceniony przez biegłego – ALE WEDLE AKTUALNYCH CEN (z chwili orzekania przez sąd rejonowy bez względu na to kiedy on nastąpi w przyszłości). Tak samo akcje emisji A zostaną zaliczone do masy podziałowej wedle ich ilości jakie posiadaliście wspólnie na dzień umowy o rozdzielności – 2002 roku – ale wedle cen z chwili gdy sąd rejonowy dokonywał będzie podziału majątku!

Podział majątku wspólnego może nastąpić przez jeden z wybranych sposobow:
• podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) – dotyczy głównie nieruchomości gruntowych i budynkowych, a niemożliwy przy mieszkaniach (nieruchomościach lokalowych).
• przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność – plus obowiązek spłaty na rzecz drugiego małżonka,
• sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

Podejmując decyzję o wyborze jednego ze sposobów podziału majątku, sąd przede wszystkim uwzględnia sposób podziału zgłoszony na zgodny wniosek małżonków, nawet jeśli okoliczności sprawy przemawiają za innym sposobem. Sąd dokonuje podziału majątku według własnego przekonania dopiero wówczas, gdy zainteresowani nie potrafią dojść w tym względzie do porozumienia. Wskazana kolejność sposobów podziału jest nieprzypadkowa gdyż sąd dokonujący podziału (gdy nie ma obopólnej zgody byłych małżonków) najpierw ma dokonać podziału fizycznego, a dopiero gdyby był niemożliwy dokonać podziału poprzez przyznanie jednemu z was i zasądzenie dla drugiego spłaty – a tylko w ostateczności zarządza sprzedaż majątku w trybie egzekucji z nieruchomości (licytacja).


Przed ustaleniem jednak masy podziałowej sąd musi ustalić co do niej wchodzi, albo co ją obciążą. Reguluje to art. 45 kro:
„Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.
§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. „

To właśnie na tym etapie sąd będzie badał czy są jakieś wzajemne rozliczenia miedzy małżonkami z tytułu nakładów (albo z majątków osobistych na majątek wspólny, albo ze wspólnego na majątki osobiste). Natomiast zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zwrot nakładów dokonywanych z majątku osobistego na majątek osobisty drugiego małżonka po ustaniu wspólności – to sprawa cywilna i nie zajmuje się tym sąd przy podziale majątku.

Podział sądowy może być zgodny i wówczas opłata wynosi 300 zł i nie ma potrzeby powoływania biegłego sądowego – wiec gdyby była zgoda z mężem to taki podział jest tańszy od notarialnego. Podział sądowy jest także możliwy gdy nie ma zgody z mężem. Jeśli podział jest niezgodny to opłata sądowa wynosi 1000 zł (art. 37 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz konieczna jest wycena majątku przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego – koszt ok. 3000 zł. W postępowaniu sądowym o podział można wnosić o zwolnienie od kosztów sądowych (przed rozpoczęciem sprawy, aby nie płacić opłaty za wniesienie sprawy, albo tylko z samych biegłych- to wtedy później).

Reasumując –
podział notarialny jest szybki, kosztowny i wymaga zgody byłego męża co do wszystkich postanowień tego działu.
Podział sądowy jest możliwy jako zgodny (jest tani wówczas), albo jako niezgodny (gdy nie dogada się Pani z byłym mężem).

Marek Strzelecki
www.porada-prawna24.pl


Komentarze

#1 | aa123 dnia marzec 18 2017 05:00:35
right now, Replica handbags Pettinelli wants to focus on getting this experiment right. They’ve based the course structure on a pre-existing Patek Philippe Replica course held in Shanghai. The first graduates of the Shanghai course are starting to Shoulder Bag make their way in the workshop proper and seem to have taken to servicing like ducks to water. This bodes well for Panerai replica watches the American arm.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 1.09
1,187,220 Unikalnych wizyt